سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

ghazalhaynaab

شعر یعنی شعور
صفحه خانگی پارسی یار درباره

پایان خواب آشفته

تو معجزه خدایی که دور از فــهم منی

تو تقدیر الهی که از ازل سهم منی

 

تو لطافت و عطر  گلبرگ مریم

تو دلیل نازکی این دل رحم منی

 

تو پایان خواب های آشفته

تو آرامش افکار تلخ و وهم منی

 

تو شادی روزهای غم زده

تو گره گشای چهره پر از اخم منی

 

تو طلوعی بر دشت یخ زده

تو مرهم  قلب پر از زخم منی

 

#فرشادرستمی